Tự viết Menu WordPress của riêng bạn trong 15′

Đăng bởi phucvh trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 3, 2011 | Comments

Wordpress phát triển ngày càng mạnh và với 1 luợng khổng lổ các developer phát triển trên nó, mọi cải tiến từ phiên bản 3.0 đã đánh dấu buớc nhảy vọt bằng hệ thống tạo menu cực kỳ nhanh và đơn giản, thuận tiện cho cả nguời dùng và các nhà phát triển. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng 1 menu cho website Wordpress của mình.

- Bạn truy cập vào phần Menu trong phần Appearance(Giao diện)

menu-wordpress

- Khi chưa đăng ký Menu trong file theme, mặc đinh vào phần quản lý Menu trong quản trị, sẽ có 1 câu thông báo "The current theme does not natively support menus, but you can use the “Custom Menu” widget to add any menus you create here to the theme’s sidebar."

Menu not support

Như vậy là theme hiện tại chưa hỗ trợ setup Menu. Khi đó bạn cần bổ sung mã vào trong Theme để hiện tính năng setup Menu.

B1: Đăng ký menu cho theme

Menu sẽ hiển thị ở vị trí bất kỳ trong theme của bạn, vì vậy bạn phải đăng ký xác định trước 1 vị trí cho nó, có 2 hàm để làm điều này

 • register_nav_menu(): Đăng ký chỉ 1 menu
 • register_nav_menus():Đăng ký nhiều menu

Ví dụ : mình sẽ tạo ra 2 menu cho theme của mình , viết trong file functions.php (đây là file mặc định tự động load các hàm bạn khai báo ở trong)
file: functions.php

<?php
 /**
 * Menu supports
 */
//kiểm tra sự tồn tại của hàm wp_nav_menu
if (function_exists('wp_nav_menu'))
{
 function wp_my_menus()
 {
  //đăng ký menu cho theme
  register_nav_menus(array('primary-menu' => __('Menu Chính')
              ,'second-menu' => __('Menu Phụ')));
  }

 //theme vào cấu hình mặc định
  add_action('init', 'wp_my_menus');
}

//Hàm hiện ra thông báo khi admin chưa setup Menu mới cho theme
function alert_menu()
{
echo '<div>Go to Admin > Appearance > Menus to set up the menu. You need to run WP 3.0+ for custom menus to work.</div>';
}
?>

Tới đây là bạn đã đăng ký xong menu cho theme.

B2: Tạo Menu trong "Appearance >> Menu" để kiểm tra kết quả

Mình vào hệ thống và tạo ra 1 menu tên là Menu1, lúc này hệ thống hiện ra thông báo "Your theme supports 2 menus. Select which menu appears in each location."

Menu Setup

B3: Xác định vị trí hiển thị menu trong Header.php

Thuờng thì menu hiện thị trong phần Header của file Theme
file: Header.php

<!-- start: Hien thi Menu -->
<div id="menu_nav">
<?php 
 wp_nav_menu(array('theme_location => 'primary-menu', 
          'fallback_cb' => 'alert_menu')); 
?>
</div>
<!-- end: Hien thi Menu -->

Hàm : wp_nav_menu() có 1 số tham số thông dụng sau:

 • theme_location Chính là các tên chỉ định vị trí thêm đuợc khai báo ở trên "primary-menu" và "second-menu"
 • container_class : tên class hiển thị trong khối menu view ra (dạng: <div class="container_class"><ul><li></li></ul></div>)
 • fallback_cb : gọi 1 thông báo khi Menu chưa đuợc setup.

Bạn có thể tham khảo hàm wp_nav_menu và các hàm khác tại phần Function Reference:
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_nav_menu.

Bạn có thích bài viết này?

phucvh's picture

phucvh

i'm php developer, i have used zend framework in my project
i like football and listening to music in my free time

Facebook: http://facebook.com/phucvh

Trang chủ - Twitter