Custom Post Type trong Wordpress

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 27 tháng 6, 2010 | Comments

Một điểm rất hay ở Wordpress 3.0 là khả năng tạo được các post type riêng (việc mà trước đây phải làm vất vả hơn)

. Bạn chỉ cần thêm đoạn mã sau vào functions.php:

function post_type_huongdan() {
	register_post_type( 'huongdan',
        array( 'label' => __('Hướng dẫn'), 'public' => true, 'show_ui' => true ) );
	register_taxonomy_for_object_type('post_tag', 'huongdan');
}
add_action('init', 'post_type_huongdan');

Post type Hướng dẫn

Sử dụng thêm tham số

Bạn có thể khai báo thêm các thông số như excerpts, custom fields, comment... cho post type của mình như sau:

function post_type_huongdan() {
	register_post_type(
		 'huongdan', 
		 array('label' => __('Hướng dẫn'), 
			 'public' => true, 
			 'show_ui' => true,
			 'supports' => array(
			 		'title',
					'excerpt',
					'author',
					'trackbacks',
					'custom-fields',
					'comments',
					'revisions')
				) 
			);
	register_taxonomy_for_object_type('post_tag', 'huongdan');
}
add_action('init', 'post_type_huongdan');

Sử dụng thêm tham số

Bạn có thể xem thêm danh sách các thông số support tại add_post_type_support() document.

Thêm Custom Taxonomies

Tiếp theo ta sẽ thêm taxonomy cho type "Hướng dẫn": category và tag riêng. Category là taxonomy có thứ tự (hierarchies) và Tag không có thứ tự. Bạn sửa hàm post_type_huongdan() như sau:

function post_type_huongdan() {
	register_post_type(
		 'huongdan', 
		 array('label' => __('Hướng dẫn'), 
			 'public' => true, 
			 'show_ui' => true,
			 'supports' => array(
			 		'title',
					'excerpt',
					'author',
					'trackbacks',
					'custom-fields',
					'comments',
					'revisions')
				) 
			);
	register_taxonomy( 'category', 'huongdan', array( 'hierarchical' => true, 'label' => __('Category') ) ); 
 
 register_taxonomy( 'tag', 'huongdan',
		array(
    'hierarchical' => false,
			 'label' => __('Tags'),
			 'query_var' => 'tag',
			 'rewrite' => array('slug' => 'tag' )
		)
	);
}

post type with tags

Bạn có thể xem chi tiết hơn về wordpress post type tại đây

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter