Tạo Accordion đơn giản với jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 28 tháng 10, 2010 | Comments

Bài hướng dẫn tạo accordion đơn giản với jQuery sẽ giúp bạn hiểu hơn cách chọn lựa phần tử như .next(), :not() của jQuery.