Bài 5: Tạo và xóa element

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 06 tháng 1, 2010 | Comments

Ở bài 5 bạn sẽ được học cách thêm / xóa element trên trang web. Các phương thức sẽ sử dụng là "appendTo()", "size()", và "remove()".

Như thường lệ, trước tiên là mã HTML:

<a href="#" id="them">Thêm vào list</a><br />
<a href="#" id="xoa">Xóa 1 element trong list</a>
<ul id="themxoa">
  <li>1</li>
  <li>2</li>
  <li>3</li>
  <li>4</li>
</ul>

Phương thức size() sẽ cho bạn biết số lượng element. Ví dụ, để lấy số li trong #themxoa với phương thức size()

$(function() {
	var i = $('#themxoa li').size() + 1;
  alert("Số element là " + i);
  });
});

appendTo() sẽ giúp bạn thêm element và remove() sẽ xóa bỏ element. Cách sử dụng như sau

$('Đoạn text hoặc mã HTML bất kỳ').appendTo('div'); // Thêm vào bên trong thẻ div
$('#themxoa li:last').remove(); // Xóa bỏ thẻ li cuối cùng bên trong #themxoa

Gộp 3 phương thức trên, ta sẽ thay đổi 2 link #add và #remove để thêm/xóa element li bên trong #themxoa

$(function() {
  var i = $('#themxoa li').size() + 1;
  $('a#them').click(function() {
  	$('<li>' + i + '</li>').appendTo('ul#themxoa');
  	i++;
  });
  $('a#xoa').click(function() {
    $('#themxoa li:last').remove();
    i--;
  });
})

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter