Bài 2: Các phương thức Fade, slide và show

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 05 tháng 11, 2009 | Comments

Bài này bạn sẽ học cách gắn thêm thuộc tính css cho một element, các phương thức Fade, slide và show của jQuery.

Thêm thuộc tính CSS

Sử dụng ví dụ của bài 1, nhưng khi click vào thẻ <a> ta sẽ đổi màu của #box. Thay đổi hàm jQuery như sau:

$(function() {
	$('a#hidebox').click(function() {
		$('#box').css('background','#CCCCCC')
	});
});

Để thêm nhiều hơn một thuộc tính, ta sử dụng:

$(function() {
	$('a#hidebox').click(function() {
		$('#box').css({
    	'background':'#00FF00',
      'width':'500px',
      'height':'300px'
    });
	});
});

Phương thức hide/show

Để ẩn/hiện một element, ta có thể dùng cách đơn giản nhất: hide/show

$(function() {
	$('a#hide').click(function() {
		$('#box').hide(); //Ẩn #box khi click vào thẻ a có id là hide
	});
  
  $('a#show').click(function() {
		$('#box').show(); // Hiện #box khi click vào thẻ a có id là show
	}); 
});

Bạn có thể đặt thời gian cho việc ẩn/ hiện box: hide('4000') (#box sẽ ẩn từ từ trong vòng 4000ms ~ 4 giây)

Phương thức Fade và slide

Tương tự như hide/show, ta có fadeOut/fadeIn (ẩn/hiện box với hiệu ứng mờ dần), slideUp/slideDown (ẩn/hiện box với hiệu ứng kéo cửa).

$(function() {
	$('a#fadeout').click(function() {
		$('#box').fadeOut();
	});
	
	$('a#fadein').click(function() {
		$('#box').fadeIn();
	});
  
	$('a#slidedown').click(function() {
		$('#box').slideDown();
	});
	
	$('a#slideup').click(function() {
		$('#box').slideUp();
	});
});

Bạn cũng có thể đặt thời gian cho fade và slide tương tự như hide/show. Nếu bạn chưa rõ, hãy xem qua ví dụ

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter