So sánh sự khác nhau giữa hình ảnh sử dụng Before/After jQuery Plugin

Đăng bởi supernovice trong mục Hướng dẫn vào 15 tháng 3, 2010 | Comments

Before/After jQuery Plugin - plugin của jQuery giúp chúng ta dễ dàng so sánh sự khác nhau của hình ảnh bằng cách kéo qua lại giữa thanh slider

Cách sử dụng :

Trước tiên, bạn cần download jQueryjQuery UIBefore/After jQuery Plugin . Sau đó thêm vào trong thẻ <head> của trang web:

<-- Thư viện Jquery , Jquery UI -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui.min.js"></script>

<-- Jquery Before After Plugin -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.beforeafter.min.js"></script>
// Khai báo đúng ID và image path
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$('#container').beforeAfter({imagePath:images/'});
});
</script>

Mã HTML :

<div id="container">
	<div><img alt="before" src="images/before.jpg" width="600" height="366" /></div>
	<div><img alt="after" src="images/after.jpg" width="600" height="366" /></div>
</div>

Before/After jQuery Plugin chỉ có 7kb và bạn có thể dử dụng nhiều lần trên một trang ( chỉ cần khai báo ID ko trùng lặp )

Bạn có thích bài viết này?

supernovice's picture

supernovice

Phạm Văn Du - Web developer , SEO Guru tại Bình Dương

Trang chủ - Twitter