Viết plugin cho jQuery

Demo cho bài viết Viết plugin cho jQuery