CSS3 Animation #1: Transition

Demo cho bài viết CSS3 Animation #1: Transition

Sử dụng jQuery

Sử dụng CSS3 Transition

Không viết tắt