Làm mờ chữ với CSS3

Demo cho bài viết Làm mờ chữ với CSS3
color: transparent;
text-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.5);