CSS nth-child

Demo cho bài viết CSS nth-child

Thay đổi các phép tính

.gallery:nth-child( ) {background: #09C; color: #fff}