Menu kiểu ngăn xếp với jStackMenu

Đăng bởi supernovice trong mục Hướng dẫn vào 06 tháng 5, 2010 | Comments

jStackMenu là widget của jQuery UI giúp chúng ta dễ dàng lấy ra phần tử (element) con của các phần tử cha ( vd : <li> trong <ul> ) để tạo nên một stack menu tuyệt đẹp